03
MAR
2021

SR EN ISO 22000:2019, Sisteme de management al siguranței alimentelor. Cerințe pentru orice organizație din lanțul alimentar

Posted By :
Comments : Off

Revista Standardizarea, ed. nr. 4/2019

Valentina Dincă, Expert standardizare ASRO

Conform domeniului de aplicare, standardul SR EN ISO 22000:2019 specifică cerințe pentru un sistem de management al siguranței alimentelor (SMSA), pentru a permite unei organizații care este direct sau indirect implicată în lanțul alimentar:

  • să planifice, să implementeze, să opereze, să mențină și să actualizeze un SMSA care furnizează produse și servicii care sunt sigure, în conformitate cu utilizarea preconizată a acestora;
  • să demonstreze conformitatea cu cerințele legale și de reglementare aplicabile, privind siguranța alimentelor;
  • să evalueze și să estimeze cerințele convenite de comun acord cu clienții în privința siguranței alimentelor și să demonstreze conformitatea cu acestea;
  • să comunice eficace părților interesate relevante din lanțul alimentar problemele privind siguranța alimentelor;
  • să asigure că organizația se conformează politicii sale declarate de siguranță a alimentelor;
  • să demonstreze conformitatea către părțile interesate relevante;
  • să urmărească certificarea sau înregistrarea unui SMSA propriu de către o organizație externă, ori să facă o autoevaluare sau autodeclarare a conformității cu acest document.

Toate cerințele acestui standard sunt generice și sunt destinate să fie aplicabile tuturor organizațiilor din lanțul alimentar, indiferent de mărime și complexitate și să le permită acestora să implementeze în propriile SMSA elemente dezvoltate în exterior.

Acest document a fost elaborat conform structurii cadru ISO (HLS), ceea ce implică atât o modificare importantă de structură și conținut față de ediția sa anterioară, cât și alinierea la structura celorlalte standarde de sisteme de management intrate în vigoare anterior, cum ar fi, de exemplu, SR EN ISO 9001:2015, Sisteme de management al calității. Cerințe, SR EN ISO 14001:2015, Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare și SR ISO 45001:2018, Sisteme de management al sănătății și securității în muncă. Cerințe și îndrumări pentru utilizare. Obiectivul HLS este acela de a îmbunătăți corelarea între standardele ISO de sisteme de management. Acest document oferă posibilitatea unei organizații să utilizeze abordarea pe bază de proces împreună cu ciclul „Planifică – Efectuează – Verifică – Acționează” (PDCA) și gândirea pe bază de risc pentru a corela sau integra abordarea SMSA-ului său cu sau în cerințele altor sisteme de management și standarde conexe. Conform structurii cadru, cerințele standardului sunt structurate în articolele: contextul organizației, leadership, planificare, suport, operare, evaluarea performanței și îmbunătățire.

Pericolele legate de siguranța alimentelor în momentul consumării acestora (ingestia de către consumator) pot surveni în orice etapă pe parcursul lanțului alimentar; siguranța alimentelor este, în aceste sens, asigurată prin eforturile combinate ale tuturor părților participante în lanțul alimentar, deoarece este esențial unui control adecvat pe tot parcursul lanțului alimentar.

Abordarea pe bază de proces utilizată de SR EN ISO 22000:2019 încorporează ciclul (PDCA) și gândirea pe bază de risc, ceea ce permite unei organizații să își planifice procesele și interacțiunile lor. Ciclul PDCA permite unei organizații să se asigure că procesele sale sunt gestionate corect și au alocate resurse adecvate și că oportunitățile de îmbunătățire sunt determinate și se acționează în consecință. Gândirea pe bază de risc permite unei organizații să determine factorii care ar putea cauza abaterea proceselor sale și a SMSA-ului său de la rezultatele planificate și să aplice măsuri pentru a preveni sau minimiza efectele negative.

Riscul este definit ca efect al incertitudinii și orice astfel de incertitudine poate avea efecte pozitive sau negative. În contextul managementului riscului organizațional, o abatere pozitivă generată de un risc poate furniza o oportunitate, însă nu toate efectele pozitive ale riscului conduc la oportunități. De asemenea, informativ, se menționează caracterizarea riscului prin referire la „evenimente” potențiale și „consecințele” lor sau o combinație a acestora și exprimarea riscului ca o combinație între consecințele unui eveniment și „plauzibilitatea” asociată de apariție, așa cum sunt definiți acești termeni în Ghidul ISO 73:2009. În SR EN ISO 22000:2019, abordarea pe bază de proces utilizează conceptul ciclului PDCA la două niveluri. Primul nivel (planificare și control organizațional) acoperă cadrul general al SMSA. Cel de-al doilea nivel (planificare și control operațional) acoperă procesele operaționale din cadrul SMSA. Comunicarea între cele două niveluri este deci esențială. Gândirea pe bază de risc este tratată pe aceleași două niveluri ca și abordarea pe bază de proces.

În standard se definesc în mod clar trei termeni privind alimentele, respectiv aliment (en. food), hrană pentru animale (en. feed) și aliment pentru animale (en. animal food), în funcție de destinație; alimentul este destinat consumului uman și animal și include hrana pentru animale și alimentul pentru animale; hrana pentru animale este destinată hrănirii animalelor folosite pentru obținerea de alimente; alimentul pentru animale este destinat hrănirii animalelor care nu sunt folosite pentru obținerea de alimente, cum ar fi animalele de companie. Siguranța alimentelor este definită în standard ca fiind asigurarea faptului că alimentul nu va provoca un efect advers asupra sănătății consumatorului atunci când este preparat și/sau consumat în conformitate cu utilizarea sa preconizată.

Principalele beneficii potențiale pentru o organizație care implementează un SMSA pe baza SR EN ISO 22000:2019 sunt:

  • capabilitatea de a furniza în mod consecvent alimente sigure și produse și servicii care satisfac cerințele clientului și cerințele legale și de reglementare aplicabile;
  • luarea în considerare a riscurilor și oportunităților asociate contextului și obiectivelor sale;
  • capabilitatea de a demonstra conformitatea cu cerințele specificate ale SMSA.

Acestea conduc la creșterea competitivității pe piață, la creșterea încrederii în alimentele oferite și la reducerea costurilor, deoarece prevenirea riscurilor potențiale este mai puțin costisitoare decât corectarea.

Certificarea SMSA conform SR EN ISO 22000:2019 constituie validarea implementării HACCP impuse de reglementările legislative în vigoare (la nivel național – HG nr. 924/2005 și la nivel european – Directiva 852/2004/CE) și evaluate de autoritățile specifice (de exemplu, ANSVSA/DSVSA, Direcția de Sănătate Publică).