04
AUG
2021

NOUTĂȚI DIN STANDARDIZARE

Posted By :
Comments : Off

Secțiunea noastră dedicată noutăților din standardizare națională aduce în prim-plan cele mai recente standarde elaborate sau adoptate de ASRO – Organismul Național de Standardizare din România.

Noi ediții ale standardelor pentru aparatajele de joasă tensiune

ASRO a publicat două noi ediții (cu versiune în limba engleză) ale unor standarde privind aparatajele de joasă tensiune: SR EN IEC 60947-1:2021 – Aparataje de joasă tensiune. Partea 1: Reguli generale și SR EN IEC 60947-3:2021 – Aparataje de joasă tensiune. Partea 3. Întreruptoare, separatoare, întreruptoare-separatoare și unități combinate cu siguranțe fuzibile care, printre numeroasele îmbunătățiri, includ testarea completă a aparatajului de joasă tensiune din perspectiva siguranței.

Acestea au fost complet revizuite pentru a reflecta progresele înregistrate în domeniul electric și se adresează producătorilor de echipamente electrice, laboratoarelor de încercări ale instalațiilor și aparatajelor electrice, transportatorilor și distribuitorilor de energie electrică și inginerilor proiectanți de instalații electrice. SR EN IEC 60947-1:2021 stabilește un ansamblu de reguli și prescripții cu caracter general aplicabile aparatajului de comutație și de comandă de joasă tensiune (unde tensiunea nominală nu depășește 1.000 V în curent alternativ sau 1.500 V în curent continuu), pentru a obține uniformizarea prescripțiilor și încercărilor pentru toată gama de echipamente corespunzătoare și pentru a evita efectuarea încercărilor folosind standarde diferite.

Standardul SR EN IEC 60947-3:2021 se aplică următorului aparataj: întreruptoare, separatoare, întreruptoare separatoare și unități combinate cu siguranțe fuzibile destinate a fi introduse în circuite de distribuție și circuite ale motoarelor a căror tensiune nominală este mai mică sau egală cu 1.000 V în curent alternativ sau 1.500 V în curent continuu.

Noi ediții ale standardelor din seria celor referitoare la încercările de rezistență la foc pentru instalații tehnice

Testarea rezistenței la foc a elementelor de construcții presupune determinarea comportamentului acestora atunci când sunt expuse la anumite surse de căldură sau presiune.

Seria de standarde referitoare la încercările de rezistență la foc pentru instalații electrice este formată din 13 părți, două dintre acestea fiind recent revizuite, și anume:
SR EN 1366-4:2021 – Încercări de rezistență la foc pentru instalații tehnice. Partea 4: Sisteme de etanșare pentru îmbinări liniare vine cu o metodă pentru determinarea rezistenței la foc a garniturilor pentru îmbinări liniare, în funcție de destinația și de utilizarea lor finală;
SR EN 1366-5:2021 – Încercări de rezistență la foc pentru
instalații tehnice. Partea 5: Canale pentru instalații tehnice
stabilește metoda de încercare a securității la incendiu a tuturor canalelor orizontale și verticale pentru instalațiile tehnice care traversează pereții și care delimitează traseele de țevi și cabluri electrice.

Raport tehnic nou pentru sistemele RFID – identificarea prin radiofrecvență

Identificarea prin radiofrecvență (RFID) reprezintă tehnologia care permite culegerea și captarea datelor prin intermediul radiofrecvenței. Aceasta este considerată poarta către o nouă fază de dezvoltare a societății informaționale, internetul obiectelor.

Noul raport tehnic SR EN/TR 16684:2021 – Tehnologia informației. Notificarea RFID. Informații suplimentare care trebuie furnizate de operator este menit să asiste operatorii aplicațiilor în zonele în care sunt instalate interogatoare de radiofrecvență pentru a identifica tipurile de informații menționate în capitolul Recomandare. Acest raport tehnic oferă toate informațiile actuale pentru a ajuta operatorii să dezvolte și să publice o politică de informare concisă, precisă și ușor de înțeles, pentru fiecare dintre aplicațiile lor. Aceasta se recomandă să includă: identitatea și adresa operatorilor, scopul aplicației, datele care trebuie prelucrate de aplicație, rezumatul evaluării impactului asupra confidențialității și protecției datelor, riscurile probabile referitoare la confidențialitate.

Transductoarele de focalizare în standardizare – noua ediție a SR EN IEC 61828

Transductoarele sunt importante în aplicațiile medicale, reprezentând un factor pentru calitatea imaginii. Fără un transductor corect, imaginea optimă nu poate fi obținută.

Noua ediție a standardului SR EN IEC 61828:2021 – Ultrasunete. Transductoare. Definiții și metode de măsurare pentru focalizarea câmpurilor transmise, care vine cu o serie de modificări tehnice semnificative, prezintă definițiile referitoare la caracteristicile câmpurilor transmise de transductoarele de focalizare pentru aplicații medicale cu ultrasunete, tratează aceste definiții prin descrieri teoretice, schițe și măsurarea câmpurilor transmise de transductoarele de focalizare. De asemenea, standardul permite metode de măsurare
pentru definirea în mod curent a caracteristicilor transductoarelor de focalizare.

Termeni comuni în standardele privind utilizarea rațională a materialelor

Atunci când se lucrează în domenii diferite, dar strâns legate între ele, un vocabular comun este esențial pentru a menține cooperarea dintre lucrători, pentru ca aceștia să se înțeleagă reciproc și pentru a fi mai eficienți.

Raportul tehnic SR CLC/TR 45550:2021 – Definiții referitoare la utilizarea rațională a materialelor reprezintă
un compendiu al tuturor termenilor utilizați de comun acord în standardele CEN și CENELEC cu indicativele cuprinse între 45552 și 45559. Se intenționează ca acești termeni să fie utilizați și în alte standarde privind utilizarea rațională a materialelor și, de asemenea, se dorește ca aceștia să constituie baza elaborării noilor definiții incluse în standardele referitoare la utilizarea rațională a materialelor specifice unui produs.

Specificații actualizate ale SR EN ISO 3861

Furtunurile pentru sablare cu nisip sunt special concepute pentru transferul unor elemente cu abrazivitate ridicată. Standardul SR EN ISO 3861:2021 – Furtunuri și furtunuri cu racorduri la capete de cauciuc, pentru sablare cu nisip și pietriș. Specificații stabilește cerinţele referitoare la furtunurile de cauciuc pentru sablarea în stare umedă şi uscată, cu nisip şi pietriș, corespunzătoare utilizării până la o presiune de lucru maximă de 6,3 bar şi într-un domeniu de temperaturi de la -25 grade Celsius până la +70 grade Celsius.

Declarația de material pentru produse și pentru industria electrotehnică

Amendamentul SR EN IEC 62474:2019/A1:2021 – Declarație de material pentru produse și pentru industria
electrotehnică
prezintă modificările aduse standardului SR EN IEC 62474:2019 care specifică procedura, conținutul și forma aferente declarațiilor de materiale pentru produsele și accesoriile organizațiilor ce își desfășoară activitatea în industria electrotehnică și furnizează aceste materiale industriei în discuție.

Standardul permite organizațiilor să evalueze produsele în concordanță cu cerințele de conformitate a substanțelor, dar și să utilizeze aceste informații în procesul lor de proiectare ecologică și în toate fazele ciclului de viața al produsului.

Un nou standard pentru caracteristicile de performanță ale panourilor de protecție a pereților

Panourile din materiale termoplastice au o performanță foarte bună la izolarea termică a unei clădiri. Tocmai de aceea, standardul SR EN 17104:2021 – Panouri de protecție a pereților, rigide, de materiale termoplastice, pentru utilizare interioară în clădiri. Caracteristici de performanță vine cu caracteristicile panourilor de protecție a pereților din interiorul unei clădiri, realizate din materiale termoplastice. În plus, acesta specifică proceduri de evaluare și verificare a performanței panourilor de protecție a pereților din materiale
termoplastice. Acest document de standardizare a fost elaborat în urma unui mandat (M/121) către CEN din partea Comisiei Europene și a Asociației Europene a Liberului Schimb și sprijină cerințele esențiale ale Regulamentului (UE) nr. 305/2011 privind comercializarea produselor pentru construcții.

Două noi standarde pentru baterii de acumulatoare și instalații pentru baterii

SR EN IEC 62485-5:2021 – Prescripții de securitate pentru baterii de acumulatoare şi instalații pentru baterii. Partea 5: Funcționarea în condiții de siguranță a bateriilor cu litiu-ion staționare se aplică instalării uneia sau mai multor baterii secundare staționare având o tensiune maximă totală de curent continuu de 1.500 V și descrie principalele măsuri de protecție în timpul funcționării normale sau în condiții de defecțiune preconizate împotriva pericolelor generate de: energie electrică, scurtcircuit, electrolit, emisii de gaze, foc, explozii. Această parte a standardului oferă cerințe privind aspectele de siguranță asociate cu instalarea, utilizarea, inspectarea și întreținerea și eliminarea bateriilor cu litiu-ion utilizate în aplicații staționare.

SR EN IEC 62485-6:2021 – Prescripții de securitate pentru baterii de acumulatoare și instalații pentru baterii. Partea 6: Funcționarea în condiții de siguranță a bateriilor cu litiu-ion utilizate în aplicațiile de tracțiune se aplică instalațiilor pentru baterii utilizate pentru vehicule electrice (spre exemplu: mașini de curățat industriale, camioane pentru manipularea materialelor, vehicule automate, platforme de ridicare cu impulsuri electrice, bărci electrice etc.). Standardul specifică și aspectele de siguranță ale bateriilor instalate pe astfel de aplicații.

Pentru achiziționarea standardelor, accesați magazinul online sau luați legătura cu departamentul Vânzări (vanzari@asro.ro).

Membrilor ASRO li se acordă o reducere de 15% din prețul standardului.

Revista Standardizarea, ed. nr. 4/2021.