10
FEB
2021

Economia circulară din perspectiva standardizării

Posted By :
Comments : Off

Revista Standardizarea, ed. nr. 5/2019

Mădălina Simion, Expert Standardizare, ASRO

Organismul consultativ strategic CEN privind mediul (SABE) acționează ca o platformă în care principalele părți interesate ale CEN discută despre problemele de mediu actuale la nivel internațional. SABE urmărește să identifice modalitățile prin care protecția mediului poate fi îmbunătățită prin utilizarea standardelor. Consiliul tehnic al CEN se bazează pe SABE pentru a oferi consultanță strategică și expertiză în aspecte de mediu.

SABE a solicitat BT (Board Tehnic) al CEN să îl mandateze să elaboreze o strategie pentru „Economia circulară”.
La nivel european, primele standarde publicate referitoare la acest subiect au fost standardele BS 8001:2017 – Circular Economy și XP X 30-901:2018 – Circular economy – Circular economy project management system – Requirements and guidelines. BS 8001:2017 a fost primul standard din lume pentru implementarea principiilor economiei circulare în organizații.
La nivel internațional, a fost înființat în 2018, comitetul tehnic ISO/TC 323 – Circular economy, al cărui secretariat îl deține AFNOR, Franța. De asemenea, există ISO/TC 207/CAG/AHG și IEC/TC 111/AHG 13, care au ca domeniu de activitate economia circulară.
SABE va urmări activitățile desfășurate în cadrul ISO/TC 323, cu scopul de a oferi informații în mod constant Comisiei Europene despre acest subiect.
La rândul ei, Comisia Europeană recunoaște că standardele europene reprezintă instrumente esențiale care completează legislația UE pentru o economie circulară, sprijinind, printre altele, Regulamentele de proiectare ecologică și de etichetare energetică. În consecință, Comisa Europeană a solicitat celor trei organizații europene de standardizare – CEN, CENELEC și ETSI – să elaboreze standarde referitoare la eficiența materialelor, care să stabilească cerințe viitoare în materie de proiectare ecologică care să facă referire la abilitatea de creare a unor produse care să fie durabile, reparabile și reciclabile.
Pentru a răspunde mandatului de standardizare către Comisia Europeană, s-a decis înființarea comitetului tehnic CEN-CLC/JTC 10 – Energy-related products – Material Efficiency Aspects for Ecodesign, care are următoarele grupuri de lucru:
– CEN/CLC/JTC 10/WG 1 – Terminology;
– CEN/CLC/JTC 10/WG 2 – Durability;
– CEN/CLC/JTC 10/WG 3 – Ability to repair, reuse and upgrade energy-related products;
– CEN/CLC/JTC 10/WG 4 – Ability to remanufacture and method for determining the proportion of reused components in products;
– CEN/CLC/JTC 10/WG 5 – Ability to recycle and recover energy-related products, recycled material content of energy-related products;
– CEN/CLC/JTC 10/WG 6 – Documentation and/or marking regarding information relating to material efficiency of the product.

.

Primele două standarde elaborate de CEN-CLC/JTC 10 au fost aprobate la 1 martie 2019. Acestea sunt:
– EN 45558:2019 – General method to declare the use of critical raw materials in energy-related products;
– EN 45559:2019 – Methods for providing information relating to material efficiency aspects of energy-related products.

..

EFICIENȚA RESURSELOR ESTE O EXPRESIE CHEIE ÎN STRATEGIA UNIUNII EUROPENE PENTRU O CREȘTERE SUSTENABILĂ

Uniunea Europeană, prin activitatea organizațiilor de standardizare europene CEN și CENELEC, încearcă să identifice modalitatea prin care se poate arăta că standardele pot susține creșterea eficienței resurselor.
În Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Închiderea buclei – un plan de acțiune al UE pentru economia circulară (UE COM (2015) 614) sunt evidențiate cinci domenii cheie prioritare.

1. Materiale plastice

Comisia va adopta o strategie privind materialele plastice în economia circulară, care va aborda aspecte precum: potențialul de reciclare, biodegradabilitatea, prezența substanțelor periculoase care generează motive de îngrijorare în anumite materiale plastice și în deșeurile marine. Comisia prezintă (în propunerile legislative revizuite privind deșeurile) un obiectiv mai ambițios în materie de reciclare a ambalajelor din plastic.

.

2. Deșeuri alimentare

Comisia va elabora o metodologie comună a UE de măsurare a deșeurilor alimentare și va defini indicatori relevanți. Totodată, aceasta va crea o platformă la care vor participa statele membre și părțile interesate, pentru a sprijini îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă privind deșeurile alimentare, prin intermediul schimbului de bune practici și al evaluării progreselor realizate de-a lungul timpului.
Mai mult, Comisia Europeană va lua măsuri pentru a clarifica legislația UE referitoare la deșeuri, alimente și hrană pentru animale și pentru a facilita donarea de alimente și utilizarea reziduurilor alimentare și a subproduselor din lanțul alimentar în procesul de producție de hrană pentru animale fără a pune în pericol siguranța alimentelor și a hranei pentru animale și nu în ultimul rând, va analiza modalitățile de îmbunătățire a modului în care actorii implicați în lanțul alimentar utilizează marcarea datei și a modului în care consumatorii înțeleg data marcată, în special mențiunea privind data durabilității minimale.

3. Materii prime critice

.

Comisia va lua o serie de măsuri menite să încurajeze valorificarea materiilor prime critice și va elabora un raport care va conține cele mai bune practici și opțiuni privind măsuri suplimentare. În propunerile sale revizuite privind deșeurile, Comisia încurajează, de asemenea, statele membre să ia măsuri în acest domeniu.

4. Activități de construcție și demolări

..

Comisia va lua o serie de măsuri menite să asigure valorificarea resurselor prețioase și gestionarea adecvată a deșeurilor în sectorul construcțiilor și al demolărilor și să faciliteze evaluarea performanței de mediu a clădirilor.

.

5. Biomasă și bioproduse

Comisia va promova o utilizare eficientă a bioresurselor printr-o serie de măsuri, inclusiv prin furnizarea de ghiduri și diseminarea celor mai bune practici privind utilizarea în cascadă a biomasei și sprijinirea inovării în domeniul bioeconomiei. Propunerile legislative revizuite privind deșeurile conțin un obiectiv în materie de reciclare a ambalajelor din lemn și o dispoziție menită să asigure colectarea separată a deșeurilor biologice.
Comisia a autorizat organizațiile de standardizare europene să elaboreze criterii orizontale pentru a măsura durabilitatea, posibilitățile de reutilizare, de reparare și de reciclare, precum și prezența materiilor prime critice. Aceste criterii ar trebui aplicate tuturor standardelor (existente sau noi).
De asemenea, organizațiile de standardizare lucrează la posibile standarde pentru o reciclare eficientă (din punctul de vedere al materialelor) și de înaltă calitate a materiilor prime critice provenite din baterii uzate, din deșeurile de echipamente electrice și electronice și din alte produse complexe aflate la sfârșitul ciclului de viață.